Rechtsgebieden


Letselschade

arbeidsrecht

Bent u slachtoffer van een verkeersongeval, een ongeval op uw werk, een medische fout in het ziekenhuis, of een privé-ongeval, denk aan: struikelen over een stoeptegel, val van een paard, beet van een hond of een geweldsmisdrijf, dan kunnen de gevolgen heel ernstig zijn. U raakt arbeidsongeschikt, u kunt uw eigen functie niet meer naar behoren uitoefenen, u heeft langdurige zorg nodig, of u ziet uw loopbaanperspectieven in rook opgaan. Kiewitt & Verhoeven Advocaten helpt u graag om uw letselschade te verhalen op de aansprakelijke partij.
Arbeidsrecht

arbeidsrecht

Kiewitt & Verhoeven Advocaten behartigt zowel de belangen van werknemers als van werkgevers van kleine en middelgrote bedrijven en heeft hierin de nodige ervaring: ontslag op staande voet, kennelijk onredelijk ontslag, ontbinding bij de kantonrechter wegens gewichtige redenen, loonvorderingen, concurrentiebeding of afvloeiingsregelingen.
Sociale zekerheid

arbeidsrecht

Ons kantoor staat particulieren bij in het geval van geschillen op het terrein van sociaal zekerheidsrecht. Dit zijn zaken die bijvoorbeeld betrekking hebben op: uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (Ziektewet, Wet op de Arbeidsongeschiktheid, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, Wajong) of uitkering bij werkloosheid (WW-uitkering en de Wet Werk en Bijstand). Indien nodig voeren wij gerechtelijke procedures, waaronder bezwaar- en beroepsprocedures.
Onroerend goedrecht

arbeidsrecht

De juridische aspecten van onroerend goed zijn onder te verdelen in de civiele en bestuursrechtelijke gebieden.

Bij het eerste kan worden gedacht aan de problematiek omtrent koop/verkoop, huur/verhuur, burenrecht, overdracht van onroerend goed en bouwrechtelijke problemen.

Maar ook voor wat betreft de bestuursrechtelijke kant van het onroerend goedrecht kunt u bij ons terecht: zoals problemen op het gebied van ruimtelijke ordeningsrecht (bestemmingsplannen, bouwverordeningen en dergelijke) en financiële/fiscale aangelegenheden (overdrachtsbelasting, omzetbelasting, huurprijzenrecht met betrekking tot woonruimte, huursubsidie en dergelijke).
Huurrecht

arbeidsrecht

Wij staan zowel verhuurders als huurders van woon- en bedrijfsruimten bij. U kunt bij ons terecht voor advies en juridische begeleiding bij geschillen voor wat betreft (achterstallig) onderhoud, gebreken aan het gehuurde, onderhuur, renovatie, het beoordelen en opstellen van huurovereenkomsten, huurprijswijzigingen, overlast en/of ontruiming van de woning.
Strafrecht

arbeidsrecht

Ook wie verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit kan zich door ons laten bijstaan.

Wij staan zowel minderjarigen als volwassenen bij die zich, al dan niet voor de rechter, moeten verantwoorden. Tevens staan wij slachtoffers/nabestaanden bij voor verhaal van hun schade op de dader.

Ook wordt bijstand verleend in zaken aangaande de Wegenverkeerswet waarbij onder meer kan worden gedacht aan de inname van het rijbewijs in verband met het rijden onder invloed. Tevens wordt bijstand verleend als het gaat om het voeren van verweer tegen het besluit tot het niet vervolgen van strafbare feiten (de zogenoemde art 12-procedure bij het gerechtshof). Door de nodige expertise en ervaring in het strafrecht kan Kiewitt & Verhoeven Advocaten vakkundig rechtsbijstand verlenen.
Personen- en familierecht


Particulieren kunnen bij ons ook terecht voor zaken op het gebied van: echtscheiding, boedelscheiding, gezag over minderjarigen, omgangsrecht, onder toezichtstelling en/of uithuisplaatsing van minderjarigen, erkenning of ontkenning van vaderschap, naamswijziging, adoptie, onder curatele stelling en/of onder bewindstelling.